Theo kết quả tổng điều tra kinh tế lần thứ III do Tổng cục Thống kê Lào tiến hành trong năm 2019-2020, số lượng các đơn vị kinh tế cơ sở ở Lào đã tăng 9.124 đơn vị, từ 124.873 năm 2013 lên 133.997 năm 2019, trong đó doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm 94,2%.

Các doanh nghiệp của Lào chủ yếu tập trung ở khu vực miền Trung và các đô thị lớn, trong đó doanh nghiệp siêu nhỏ ở khu vực miền Trung và các đô thị lớn chiếm 50,6 và 59% theo thứ tự, còn lại các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn có tỷ lệ tương đương. Do khu vực các tỉnh miền Nam và vùng nông thôn hạ tầng giao thông còn hạn chế nên các doanh nghiệp tập trung rất ít.

Kết quả tổng điều tra kinh tế lần thứ III. Ảnh: setthakit kantha

Thủ đô Vientiane là nơi có số lượng các doanh nghiệp lớn nhất, chiếm 22,3%, tiếp theo là tỉnh Champassack chiếm 11,8%; Savannakhet chiếm 11,4%. Trong tổng số các đơn vị kinh tế, có 126.168 doanh nghiệp siêu nhỏ (chiếm 94,2%), 6.600 doanh nghiệp nhỏ (chiếm 4,9%), 954 doanh nghiệp vừa (chiếm 0,7%) và 276 doanh nghiệp lớn (chiếm 0,2%). Tổng số vốn đăng ký của tất cả các doanh nghiệp đạt 490.000 tỷ Kíp. Năm 2018, các doanh nghiệp đã tạo thu nhập tổng cộng 107.584 tỷ kíp. Các doanh nghiệp sử dụng 490.373 lao động, trong đó, lao động nam chiếm 50,1%, lao động nữ chiếm 49,9%. Có đến 90,6% các doanh nghiệp chỉ sử dụng 1-5 lao động/doanh nghiệp.

QĐND