Ngày 23/6, tại huyện Quan Sơn, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức khai giảng lớp đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào năm 2020.

Quang cảnh tại lớp đào tạo.

Tại lớp đào tạo, các học viên là lãnh đạo, cán bộ của 5 huyện và 12 xã có biên giới giáp Lào được giới thiệu các chuyên như: Cập nhật các thông tin mới liên quan đến công tác thông tin đối ngoại; những thành tựu nổi bật và thách thức trong công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh hiện nay. Quản lý và bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam - Lào; các chủ trương, chính sách pháp luật của Việt Nam về biên giới quốc gia. Công tác đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trên không gian mạng; kỹ năng khai thác thông tin và đưa tin trong thời đại truyền thông số; các nguyên tắc chung trong giao tiếp đối ngoại; văn hóa và ứng xử giao tiếp với Lào…

Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào

Các học viên tham gia lớp đào tạo.

Lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho học viên. Giúp học viên nắm vững định hướng thông tin tuyên truyền đối ngoại; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động thông tin đối ngoại, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.