Hoa Dook Khoun, tiếng Việt là Muồng Hoàng Yến, được xem là loài hoa báo hiệu một năm mới đã đến khi thường nở rộ vào đúng dịp Bun Pi Mày, Tết cổ truyền của người dân các dân tộc Lào anh em.