Ngày 12/5, Bộ Y tế ra mắt infographic bằng tiếng Lào về cách ly y tế tập trung 21 ngày theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Công điện số 597/CĐ-BCĐ và Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 5/5/2021 nhằm sử dụng cho người nước ngoài tại các khu cách ly tập trung hoặc tại cộng đồng.