Người Việt tại Lào tự hào về thành tựu của đất nước

Trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiều doanh nhân, kiều bào người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào đã có những chia sẻ, đánh giá về những thành tựu đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời kỳ vọng vào việc tổ chức thành công Đại hội, đưa đất nước tiếp tục phát triển hơn nữa.